Zgoda na rozpowszechnianie i utrwalenie wizerunku

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalnie, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas VI Konferencji uwolnienia „Powołani do zwycięstwa” przez: Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Centrum Charisma  63-700 Krotoszyn, ul. Benicka 37, NIP: 621-000-47-34,  Regon 250701217  zwanego dalej PRODUCENTEM, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Powyższa zgoda obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi  bez  ograniczeń  terytorialnych   i bez   ograniczeń  czasowych  na  wszelkich  nośnikach  oraz wszelkich  polach  eksploatacji  jako  utworu  audiowizualnego.

Nieodpłatna zgoda obejmuje również:

-wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, obróbkę i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium,

-prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania wizerunku i wypowiedzi, w tym w sieci internet taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

-prawo utrwalania, powielania, zwielokrotniania wizerunku dowolną techniką, w tym technika cyfrową, optyczną, magnetyczną, drukiem oraz na kliszy fotograficznej,

-prawo do wprowadzenia wizerunku do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

-prawo wykorzystania wizerunku w celach promocji służby uwolnienia oraz w celach informacyjnych,

-prawo do nadawania analogowego i cyfrowego (cyfrowego jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomoc wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, satelitarną lub platformy i sieci kablowe;

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku w materiałach audio-video z VI Konferencji uwolnienia pt: „Powołani do zwycięstwa” zorganizowanej w dniach 19-20.10.2019r zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych, ani innych praw. Oświadczam, że jestem pełnoletni/na i nieograniczony/na w zdolności do czynności prawnych i zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna.  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń ( istniejących i przyszłych) względem Producenta, w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystania mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.

Podczas konferencji nie będzie filmowania indywidualnych modlitw.

wyrażam zgodę

POWRÓT DO ZAMÓWIENIA