REGULAMIN – Zakupu biletu wstępu na konferencje, przekazania darowizny poprzez stronę internetową www.krotoszyn-charisma.pl

DEFINICJE

1.1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletu wstępu na konferencje, przekazania darowizny poprzez stronę internetową;

1.2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.krotoszyn-charisma.pl, której administratorem jest Sprzedawca;

1.3. „Sprzedawca” – Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie , przy ul. Benickiej 37 , 63-700 Krotoszyn , został wpisany do rejestru zborów Kościoła Zielonoświątkowego pod nr 065/040/10 prowadzonego przez NRK w Warszawie, REGON: 250701217, NIP: 621-000-47-34;

1.5. „bilet wstępu” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednej oznaczonej konferencji w Centrum Charisma w Krotoszynie, możliwa do nabycia lub zarezerwowania za pośrednictwem Witryny; karta zakupiona przez Witrynę będzie dostępna do odbioru w dniu rozpoczęcia imprezy;

1.6.  „Przekazanie darowizny” – oznacza przekazanie dobrowolnej kwoty pieniężnej na poczet Sprzedawcy tj. Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Centrum „Charisma” w Krotoszynie

1.7. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu biletu wstępu, przekazania darowizny pieniężnej;

1.8. „Strona Płatności” – strona internetowa www.tpay.com, administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań,  pod numerem 0000412357, REGON 300878437, NIP 7773061579

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletów wstępu za pośrednictwem Witryny oraz przekazywaniem darowizn pieniężnych.

2.2. Każdy Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu wstępu lub przekazania darowizny za pośrednictwem Witryny.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji biletów wstępu i przekazania darowizny za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2.4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

A. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

B. wymagania sprzętowe: urządzenie z dostępem do Internetu, procesor min. Pentium 233 MHz , pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Zakup biletów wstępu na konferencje następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
a. wybór liczby biletów wstępu ,
b. wybór opcji „zakup online”,
c. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, miejscowość, adres email, numer telefonu komórkowego),
d. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
e. wybór jednej z podanych metod płatności,
f. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.

3.3. Sprzedawcy przysługuje prawo do decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów  wstępu na daną imprezę za pośrednictwem Witryny.

3.4. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. 

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Płatność za bilet wstępu zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4.2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wstępu wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych kart wstępu wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne kart wstępu.

4.4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

4.5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

5. ZWROT KARTY WSTĘPU

5.1. Bilet wstępu na konferencję , która nie zostanie odebrana w rejestracji , nie podlega wymianie lub zwrotowi.

5.2. W przypadku odwołania konferencji (lub innego wydarzenia) Sprzedawca dołoży starań w celu bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

5.3 W przypadku określonym w punkcie 5.2 Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu opłaty za karty wstępu wyłącznie pisząc na adres email: konferencje@krotoszyn-charisma.pl . Zwrot nastąpi po okazaniu w opłaty i podania danych ( imię i nazwisko, adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu). Sprzedawca, w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia prawidłowo wypełnionego formularza zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu,

6. PROCEDURA REKLAMACJI

6.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży biletów wstępu za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej , którego sprawa dotyczy. Ustala się następujący adres elektroniczny kontakt@krotoszyn-charisma.pl

A. jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;

B. jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;

C. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.

6.2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

7. INFORMACJA O ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIU

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
7.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.
7.3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w przypadku Użytkownika , który korzysta w Witrynie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator, który udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Witrynie.
7.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. Postanowienia końcowe

8.1. Umowy zawierane poprzez Witrynę internetową zawierane są w języku polskim.
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POWRÓT DO ZAMÓWIENIA